PRIHLÁŠKA

Program je určený pre žiakov/žiačky a študentov/študentky základných, stredných a tiež vysokých škôl s vynikajúcimi výsledkami na domácej či medzinárodnej scéne, ktorí majú jasnú predstavu o svojom ďalšom napredovaní. Výzva je určená aj pre talentované deti a mladých ľudí, ktorí získali podporu už v minulých ročníkoch programu.

PRED VYPLNENÍM online prihlášky si podrobne prečítajte kritériá grantového programu pre oblasti veda, šport a umenie.

Budete potrebovať

  • Motivačný list
  • Potvrdenie o návšteve školy
  • Odporúčanie (vyjadrenie odporúčajúcej osoby)
  • Online ukážka práce
  • Diplom

Osobné údaje

Vybrané kategórie:

Údaje o osobe, ktorá prihlasuje dieťa

Údaje o škole

Úspechy

Takto nás nepresvedčíš, pridaj pár riadkov. Super! Toto nám zatiaľ stačí. Už vieme všetko. Ale keď chceš, ešte nám niečo napíš.
0
Takto nás nepresvedčíš, pridaj pár riadkov. Super! Toto nám zatiaľ stačí. Už vieme všetko. Ale keď chceš, ešte nám niečo napíš.
0

Využitie prostriedkov

Takto nás nepresvedčíš, pridaj pár riadkov. Super! Toto nám zatiaľ stačí. Už vieme všetko. Ale keď chceš, ešte nám niečo napíš.
0
Takto nás nepresvedčíš, pridaj pár riadkov. Super! Toto nám zatiaľ stačí. Už vieme všetko. Ale keď chceš, ešte nám niečo napíš.
0
Takto nás nepresvedčíš, pridaj pár riadkov. Super! Toto nám zatiaľ stačí. Už vieme všetko. Ale keď chceš, ešte nám niečo napíš.
0
Takto nás nepresvedčíš, pridaj pár riadkov. Super! Toto nám zatiaľ stačí. Už vieme všetko. Ale keď chceš, ešte nám niečo napíš.
0
Takto nás nepresvedčíš, pridaj pár riadkov. Super! Toto nám zatiaľ stačí. Už vieme všetko. Ale keď chceš, ešte nám niečo napíš.
0
Takto nás nepresvedčíš, pridaj pár riadkov. Super! Toto nám zatiaľ stačí. Už vieme všetko. Ale keď chceš, ešte nám niečo napíš.
0

Prihlasujúca osoba, resp. zákonný zástupca prihlasujúcej osoby dáva záväzný súhlas Stredoeurópskej nadácii so sídlom Sasinkova 12, 811 08 Bratislava so spracovaním osobných údajov prihlasujúcej osoby a zákonného zástupcu prihlasujúcej osoby, uvedených v tejto prihláške, a to na účely realizácie a vyhodnotenia programu „Talenty Novej Európy“ (ďalej len ako „Program“) a v rozsahu dovolenom zákonom číslo 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ako aj na archiváciu týchto osobných údajov za zákonom stanovených podmienok. Ďalej dáva súhlas na to, aby vyhlasovateľ programu použil bezplatne meno, priezvisko, vek, miesto bydliska a podobu dieťaťa/mladého človeka, vyhotovoval jeho podobizne a iné obrazové a zvukové záznamy a ďalej ich uverejňoval a šíril v interných a propagačných materiáloch Stredoeurópskej nadácie, v interných médiách a propagačných materiáloch spoločnosti SLOVNAFT, a.s., v hromadných informačných prostriedkoch, v celoslovenských a regionálnych médiách za účelom propagácie programu s názvom „Talenty Novej Európy“ a tiež prezentácie spojenej s účasťou dieťaťa/mladého človeka na programe. Po ukončení vyhodnotenia Programu budú osobné údaje archivované v lehote stanovenej osobitnými zákonmi a po jej uplynutí budú bezodkladne zlikvidované. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Tento súhlas sa dáva na dobu 10 rokov od jeho udelenia.

Prevádzkovateľ informačného systému: Stredoeurópska nadácia, Sasinkova 12, Bratislava.

Ďakujeme za návštevu!

... ukladám žiadosť ...